Veronika Jílková

Veronika Jílková vystudovala obor Herectví a autorská
tvorba na pražské DAMU a obor Výtvarná výchova pro
SŠ na Pedf UK. Ve své výtvarné tvorbě se Veronika věnuje
převážně ilustracím (Hliněný tygr -Argo, Nezahrada - René
Vaněk - Mezera, Stařec a moře - Tympanum, Medaile za
vytrvalost - Mezera) a volné malbě a grafice. Její díla jsou
protkána přírodními a také ženskými motivy, opakujícími se
liniemi jakožto symboly určité energizující stopy ztrácející
se v nedohlednu. Mezi techniky, které Veronika ve své
tvorbě nejčastěji používá patří linoryt, kresba pastely či
klasická malba. Krom kresby a malby se Veronika věnuje
také performance, přičemž ji můžete vidět na Módních
přehlídkách s Kolouchovým snem a občasně spolupracuje s
uměleckou skupinou die Früchte.

Veroniky umělecká tvorba však nekončí jen u výtvarna.
Jako vystudovaná herečka hrála v mnohých divadlech a
divadelních spolcích (Black light theatre ATC, Divadlo
marionet, Teatro negro de Praga - zájezdy s představením
Faust - Argentina, Columbia, Ecuador, SAN Salvador,
Nikaragua, Španělsko ), založila Divadelní školu Tyl a
také vystupuje v kapelách La Mimoza a WOOD Do
(experimentální performativni band)


Pro letní edici Artmat Veronika připravila leporelo Manini a
černý les
, které představuje autorský příběh malého hrdiny.
K inspiraci vytvořit příběh hrdiny Veronika uvádí: „Jednu
dobu na mě pořád vypadávaly příspěvky s Putinem - Putin s
medvědem, Putin s jelenem, Putin na skále. Přepadla mě
chuť najít si svého opravdového hrdinu! A objevil se Manini,
je sice malý až malinkatý, ale jeho touhu po objevování
nezastraší ani noční les. Nebojí se ani obrovského vlka a jeho
modřiny a škrábance jsou opravdové!” 

IG: veronika_ilustrations
Veronika Jílková studied Acting at DAMU in Prague and Art
Education for Secondary Schools at Charles University. In
her artistic work, Veronika focuses mainly on illustrations
(Clay Tiger - Argo, Nezahrada - René Vaněk - Mezera, Old
Man and the Sea - Tympanum, Medal for Perseverance
- Mezera), free painting and graphics. Her artworks are
interwoven with natural as well as feminine motifs, repeating
lines as symbols of a certain energizing trace disappearing
into the distance. Among the techniques that Veronika
most often uses in her work are linocut, pastel drawing
and classical painting. In addition to drawing and painting,

Veronika is also involved in performance, and you can
see her at Fashion Shows with Kolouch’s Dream and she
occasionally collaborates with the art group die Früchte. As
a graduated actress, she has performed in many theaters
and theater associations (Black light theater ATC, Marionette
Theater, Teatro negro de Praga - tours with performances
Faust - Argentina, Columbia, Ecuador, SAN Salvador,
Nicaragua, Spain), founded the Tyl Theater School and
also performs in the bands La Mimoza and WOOD Do
(experimental performative band).


For the summer edition of Artmat, Veronika prepared folder
book „Manini and the Black Forest“, which presents the
author’s story of a little hero. Veronika says about inspiration
for the story: “For a while, I had Facebook full of posts with
Putin - Putin with a bear, Putin with a deer, Putin on a rock,
and so on. I wanted to find my real hero! And then Manini 
appeared, small and tiny. His desire to discover is not
intimidated by the night forest. He is not afraid of a huge
wolf and his bruises and scratches are real!”


IG: veronika_ilustrations