Štěpán JílekŠtěpán je absolventem Ateliéru produktového designu
brněnské FaVU VUT, ale kromě designu se dlouhodobě věnuje
fotografii. V jeho tvorbě se objevují především fotografie
z cest a poutí, dokument, ale hlavně díla hluboce spjatá s
rodným krajem Vysočinou. Jeho fotografie jsou protkány
tématy jako je reflexe vlastní identity a návraty do známých
míst, ale i zrcadlením emocí v analogových fotografiích
spjatých s krajinou.

Na výběru melancholických výjevů z cyklu Mimo sezónu,
který vznikl v autorově rodném kraji v roce 2013, je zachycena
prázdnota posezónních rekreačních středisek. Z mlhy a
zapomenutých artefaktů vystupuje přechodný stav opuštění,
který vytváří realitu novou a odlišnou od toho, jak tato místa
běžně vnímáme a jaký význam pro nás mají. Střetáváme se
na nich s pomyslnými „prázdnými místy“, která ale zároveň,
pro Štěpána typicky, divákovi otevírají prostor k vlastnímu
dovyprávění příběhu a doplnění osobními vzpomínkami.

Web: http://stepanjilek.blogspot.com/
Štěpán Jílek is a graduate of the Product Design Studio
at the Faculty of Fine Arts in Brno, but except design, he
has been working with photography for a long time. His
work includes photographs from travels and pilgrimages,
documentaries, but mainly his work is deeply connected
with his homeland Vysočina. In these photographs you can
find topics such as reflection on one’s own identity and
returning to familiar places, but also with the reflection
of emotions in analog photographs connected with the
landscape.

In the selection of melancholic scenes from the Out of
Season cycle, which were taken in Vysočina region in
2013, is captured emptiness of post-season recreation
centers. From the fog and forgotten artifacts thus emerges
a transient state of abandonment, which creates a new and
different reality from how we commonly perceive these
places and what they mean to us. We encounter imaginary
“empty spaces” in them, which at the same time, for Štěpán
typically, open up space for the viewer to finish the story and
complement it with personal memories.

Web: http://stepanjilek.blogspot.com/