Radim DibdiakRadim Dibdiak je fotograf, který dlouhá léta zachycoval nejenom brněnskou uměleckou scénu a její zákulisí, ale především brněnské ulice - tedy tamní život. Brno bylo pro jeho tvorbu velmi podstatným místem, k čemu odkazuje i text od fotografa Richarda Vetchého k jedné z jeho výstav: “Nemám rád, když se o někom tvrdí, že je třeba “brněnský”.... Radim Dibdiak ale brněnský svým způsobem je. Od počátku svojí tvorby zachycuje nejen proměny města, ale zejména tváří, stavů a “momentů”, které se dále v čase a v prostoru vyvíjí.

Jeho fotografie jsou velmi přirozené, jakoby nahodile zachycují atmosféru daného místa, přesto je rukopis autora velmi dobře rozpoznatelný. Pro Radima jsou typické momentky, které později často kolážovitě dotváří, nebo je nechá jen v surovém stavu. Radim se v současnosti přestěhoval do Prahy, kde stejně jako v Brně zkoumá život ulice, který ve svých momentkách zachycuje velmi ojedinělým způsobem a s vlastním estetickým kódem.

Pro Artmat jsme vybrali osm černobílých i barevných fotografií, které odráží autorovu fascinaci každodenním životem, významná místa Brna (např. areál bývalé Vlněny, který dnes již neexistuje) i specifický smysl pro humor a “bizár”.

FB: facebook.com/radimdibdiakk/
Radim Dibdiak is a photographer who had been capturing  Brno - it’s “behind the scenes”, but also life on the streets for  many years. Brno was a very important place for his work. A text to one of his exhibitions written by photographer  Richard Vetchý refers to it: “I do not like when someone is said to be “Brno-like”... But Radim Dibdiak is Brno-like in a  way. Since the beginning of his work he has been capturing  not only the metamorphoses of the city, but especially the  faces, states and “moments” that continue to evolve in time  and space.”.

His photographs are very natural, as if they accidentally  capture the atmosphere of the place, yet the author’s style is  very well recognizable. Radim is characterized by snapshots, which are later often re-created into collages or he leaves  them only raw. Radim currently moved to Prague, where he similarly explores the life on the street and captures  moments in his very unique way and with his own aesthetic  code.

For Artmat, we selected eight black and white and also  color photographs that reflect the artist’s fascination with  everyday life, important places in Brno (e.g. the former Vlněna industrial area, which no longer exists), as well as a  specific sense of humor and “bizarreness”.

FB: facebook.com/radimdibdiakk/