Markéta Tichá 
Fotografka Markéta Tichá je absolventka Ateliéru reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a následně Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, kde absolvovala Ateliér užité fotografie. Autorka má za sebou již několik samostatných i skupinových výstav - vystavovala například v rámci výstavního cyklu Umění v Plevelu či v plzeňském kulturním prostoru Moving Station, kde působila také jako jeho kurátorka.

„Fotografování mi pomáhá soustředit se. Ve chvíli kdy se věnuji mé profesi, jež je současně i mou zálibou, měním se v jiného člověka. Soustředím se na nevšední okamžiky a jejich detaily. Přemýšlím nad její podstatou a formou zpracování. V tu chvíli jsem ve svém živlu.” Fotografie Markéty Tiché se vyznačují jistým citem pro detail, jemností, ale i určitým humorem, který často přesahuje až do jisté sociální roviny. Ve své tvorbě se převážně věnuje zachycení určitého detailu v rámci zažitých maličkostí, které nám již nepřijdou ničím zajímavé. Avšak fotografie Markéty Tiché nám je připomenou ve zcela nových konotacích. Tyto aspekty tvorby můžeme pozorovat také na sérii Drobné maličkosti, kterou autorka zhotovila pro zimní edici Artmatu.

Série deseti mini přáníček, jejichž formu autorka vybrala záměrně jakožto odkaz k zimnímu období, které je spjaté s gradujícím vánočním konzumerismem, je inspirována detaily a fragmenty městského prostředí. V těch autorka dlouhodobě nalézá inspiraci, baví jí detailně sledovat okolí míst, kterými prochází a zaznamenávat drobné maličkosti v podobě lístků, přírodnin a zajímavých struktur. Jak málo stačí ke štěstí? Drobné maličkosti jsou přiznáním potěšení z hledání drobností, ale i zamyšlením nad vlastními spotřebními návyky. Mini přáníčka s autorskými fotografiemi lze využít jako jmenovku na dárek, přání a následně třeba k zarámování - jako připomínku, že krása a jednoduchost se skrývá i v maličkostech.

Celá série obsahuje 10 přání.Vzdělání:

2007 - 2011
Střední škola umění a designu, Užitá fotografie a média, Brno

2011 - 2015
Univerzita Tomáše Bati - FMK, Ateliér reklamní fotografie, Zlín

2015 - 2018
Západočeská univerzita - FDU Ladislava SutnaraUžitá fotgrafie, PlzeňPracovní zkušenosti:

2012 - 2013 Oficiální fotograf off programu divadelního festivalu Encounter, Brno

2012 - 2013 Oficiální fotograf divadelního festivalu v německém jazyce Drehbühne, Brno

2013 Oficiální fotograf studentského festivalu Culturea, Zlín

Propagační fotografie neziskového projektu fashion show Dotek

2014 - 2015 Oficiální fotograf Pecha Kucha, Zlín

2015 - 2017 Fotograf pro značku designových šperků BOu, Barbory Opátové

2015 - 2017 Oficiální fotograf pro studentskou galerii Vestředu, Plzeň

2015 - 2017 Fotograf pro Designshop Originál, Plzeň

2016 - 2020 Fotografi pro Pěstuj Prostor z.s, Táborská 10, Plzeň

2018 - 2020 Kurátorka výstavního prostoru Moving Station, Plzeň

301 00 Plzeň 3 Jižní Předměstí


Výstavy:

2020 Výstava - Všednosti v Galerii jednoho obrazu, spolupráce s Vítem Čechmánkem - Land scape festival — park Židovské pece, Praha 3

2020 Spoluautorská výstava s Kateřinou Dvořákovou, After graduation syndrom

— Mooving station, Plzeň

2018 Výstava Plus mínus krajiny — Plevel Restaurant, Praha

2018 Výstava From the garden — Magnet cafe, Brno

2018 Výstava Konfrontace - společná výstava s Jakubem Čúzym — kulturní prostor Moving Station, Plzeň

2015 Výstava absolventských prací Bc.A a Mg.A studentů — vystavní síň budovy Max 32, Zlín

Výstava přůřezu autorsé tvorby Tajemství lomu — spoluautorská výstava s IVOU Řehovou, porstory kreativního centra Artschool Brno

2014 Výstava semestrálních prací, Scrinium profanum — kolektivní výstava Photogether gallery, Zlín

2014 Čundrkánry show, krajina v zajetí — kolektivní výstava Photogether gallery, Zlín

2013 Výstava semestrálních prací, Under the still life — kolektivní výstava Photogether gallery, Zlin

2013 Výstava Workshop industriálního polského Slezska, (Ne)nalezená zátiší — Katowice, Poland

2012 Nestíháme, ale přece, Lomy — kolektivní výstava Photogether gallery, Zlín

2012 Fresh year, Hladiny vody — kolektivní výstava Photogether gallery, Zlín


Ocenění: 

2020 Cena města Plzně za rok 2019 - v kategorii Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let. — kurátorský počin výstavy Post_generatio
Photographer Markéta Tichá is a graduate of the Studio of Advertising Photography at Tomas Bata University in Zlín and subsequently of the Faculty of Design and Art of Ladislav Sutnar in Pilsen, where she graduated from the Studio of Applied Photography. She already had several solo and group exhibitions - she has exhibited, for example, within the exhibition series Umění v Plevelu or in the Pilsen cultural space Moving Station, where she also worked as its curator.

"Photography helps me to focus. The moment I pursue my profession, which is also my hobby, I change into another person. I focus on unusual moments and their details. I think about its essence and form of processing. At that moment, I am in my element." Markéta Tichá's photographs are characterized by a certain sense of detail, subtlety, but also a humor, which often extends to a certain social level. However, Markéta Tichá's photographs remind us of them in completely new connotations, and these aspects of her work can also be seen in the series Petty details, which the author made for the winter edition of Artmat.


The series of ten mini greeting cards, the form of which the author deliberately chose as a reference to Christmas consumerism, is inspired by details and fragments of the urban environment. The author has long found inspiration in them, she enjoys observing details of the places she passes through and recording small details in the form of leaves, natural products and interesting structures. How little is enough for happiness? Tiny little things are an admission of the pleasure of looking for small things, but also a reflection on one's own consumption habits. Mini greeting cards with original photographs can be used as a name tag for a gift, greeting card and then, for example, for framing - as a reminder that beauty and simplicity is hidden even in the little things.

The whole series consists of 10 wishes.Education:

2007 - 2011
Secondary School of Art and Design, Applied Photography and Media, Brno

2011 - 2015
Tomas Bata University - FMK, Advertising Photography Studio, Zlín

2015 - 2018
University of West Bohemia - FDU Ladislav Sutnar,  PlzeňWork experience:

2012 - 2013 Official photographer - theater festival Encounter, Brno

2012 - 2013 Official photographer - Drehbühne, Brno

2013 Official photographer - student festival Culturea, Zlín

2013 Promotional photo of the non-profit project fashion show Dotek

2014 - 2015 Official photographer Pecha Kucha, Zlín

2015 - 2017 Photographer for the BOu design jewelry brand, Barbora Opátová

2015 - 2017 Official photographer for the student gallery Vestřed,Pilsen

2015 - 2017 Photographer for Designshop Original, Pilsen

2016 - 2020 Photographers for Pěstuj Prostor z.s,Pilsen

2018 - 2020 Curator of the exhibition space Moving Station, Pilsen


Exhibitions:

2020 Exhibition - collaboration with Vít Čechmánek - Land scape festival

2020 - with Kateřina Dvořáková, After graduation syndrome - Mooving station,

2018 Plevel Restaurant, Prague

2018 Magnet cafe, Brno

2018 with Jakub Čúzy - Moving Station, Pilsen

2014 collective exhibition Photogether gallery, Zlín

2014collective exhibition Photogether gallery, Zlín

2013 collective exhibition Photogether gallery, Zlin

2013 Exhibition Workshop - Katowice, Poland

2012 collective exhibition Photogether gallery, Zlín

2012 collective exhibition Photogether gallery, Zlín


Prizes:

2020 The City of Pilsen Award for 2019 - in the category Award for an extraordinary artistic achievement for artists under 30 years of age - the exhibition Post_generation