Marek RubecMarek je absolventem animované tvorby na Fakultě
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Natočil několik animovaných filmů (např. videoklipy pro
hudební skupinu Traband) a v současnosti se věnuje převážně
ilustraci a komiksu. Jeho práce vyšly v mnoha tuzemských i
zahraničních časopisech, třeba ve sborníku AARGH!, Labyrint
revue nebo ve slovinské antologii Stripburger. Je držitelem
řady ocenění (Frame festival 2017, Muriel 2018, Arnal) a spolu
s Pavlem Kosatíkem je také autorem komiksové knihy “1942,
Jak v Londýně vymysleli atentát na Heydricha” z cyklu ČEŠI.
Pro společnost Google vytvořil jako první Čech výroční
obrázek - doodle.

Styl jeho ilustrací a využívaných technik je rozmanitý
a přizpůsobuje se tématu, na kterém zrovna pracuje, v
současné době převažuje lineární styl a plošná barevnost. V
jeho kresbách se často objevuje černý humor nebo groteska.
Marek se věnuje také pedagogické činnosti, aktuálně vyučuje
grafiku na Vyšší odborné škole ve Štětí a pro spolek Designéři
dětem vede workshopy zaměřené na komiks.

K Markovi ale neodmyslitelně patří především opičák Jarmil,
který původně vznikl jako postavička na PFko, postupně
ale začal prožívat různé příběhy v komiksu zasazeném do
maloměsta inspirovaného severočeským Štětím. Komiks
plný sarkasmu, skateování, kocovin a života ve specifické
každodennosti malého města v roce 2018 vydalo polsko-
anglické vydavatelství Centrala, aktuálně se prodává ve
specializovaných obchodech po celém světě. V tomto roce
také vychází druhý díl, tentokrát zasazený do Indie. Střípky z
Jarmilova života nyní najdete i na limitované sérii samolepek,
kterou vytvořil Marek speciálně pro 5. edici děl Artmatu.


Vzdělání:

Ateliér animované tvorby,
Fakulta Multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, BcA.


Výstavy:

2012 – Investor (výstava komiksů), Galerie Šaufenstr, Vídeň, Rakousko
2014 – KRAKONOŠOVÉ, výstava komiksů, Galerie města Trutnova
2016 – Welzl a další komiksy, výstava komiksů, Galerie
Knihovny K. H. Máchy, Litoměřice
2016 – Kresba prostorem, výstava kreseb, Meet Factory, Praha
2017 – České století, výstava komiksů Pavla Kosatíka, Galerie Lucerna, Praha
2017 – 2018 Lustr festival, výstava současné české a
slovenské ilustrace v Praze
2018 – Pocta Rychlým šípům, výstava komiksů, Galerie Lucerna, Praha
2019 – Jarmil, výstava komiksů, Białołęcki Ośrodek Kultury:
BOK, Białystok, Polsko
2019 – Moscow festival of book illustration, Moskva
2020 – Starý psi komiksy, Galerie Bunkr, Most
2020 – Tady a Teď, České centrum Brusel, Belgie
2020 – Jarmil, Yatta, Warsaw Comics Festival, Varšava, Polsko
Marek studied Animation at the Faculty of Multimedia
Communications at Tomas Bata University in Zlín. He has
made several animated films (e.g. music videos for the band
Traband) and is currently mainly involved in illustration and
comics. His works have been published in many domestic
and foreign magazines, for example in the anthology AARG!,
Labyrinth revue or in the Slovenian anthology Stripburger.
He is the recipient of numerous awards (Frame festival 2017,
Muriel 2018, Arnal) and together with Pavel Kosatík he is also
the author of the comic book “1942, How they invented an
assassination on Heydrich in London
” from the cycle called
Czechs. He was the first Czech to create an annual picture
for Google - a doodle.

The style of his illustrations and the techniques used is
diverse and adapts to the theme he is working on, currently
the linear style and surface color predominate. Black
humor or grotesque often appears in his drawings. Marek
is also engaged in pedagogical activities, currently teaching
graphics at the Higher Vocational School in Štětí and leading
workshops focused on comics for the Designers Association
for Children.

However, an inseparable part of Marek’s work is the
character of monkey Jarmil, who was originally created
as a character for New Year’s card, but gradually began to
experience various stories in a comics located in a small
town inspired by North Bohemian town Štětí. The comics
full of sarcasm, skating, hangovers and life in the specific
everyday life of a small town was published in 2018 by the
Polish-English publishing house Centrala and is currently
available in specialized stores around the world. The second
part of comics Jarmil will be released this year, this time
the story is set in India. Moments from Jarmil’s life can now
be found on a limited series of stickers created by Marek
especially for the 5th edition of Artmat.

Education:

Department of Animation, Faculty of Multimedia Communications, Tomas Bata University in Zlin, BcA.


Exhibitions:

2012 – Investor, comics exhibition, Galerie Šaufenstr, Vienna, AT
2014 – KRAKONOŠOVÉ, comics exhibition, Galerie města Trutnova
2016 – Welzl and other comics, comics exhibition, Galerie
Knihovny K. H. Máchy, Litoměřice
2016 – Space drawing, exhibition of drawings, Meet Factory, Prague
2017 – Czech century, exhibition of comics by Pavel Kosatík,
Galerie Lucerna, Prague
2017 – 2018 Lustr illustration festival, Prague
2018 – Pocta Rychlým šípům, comics exhibition, Galeri Lucerna, Prague
2019 – Jarmil, comics exhibition , Białołęcki Ośrodek Kultury:
BOK, Białystok, Poland
2019 – Moscow festival of book illustration
2020 – Starý psi komiksy, Galerie Bunkr, Most
2020 – Here and Now, Czech Centre Brussels, Belgium
2020 – Jarmil, Yatta, Warsaw Comics Festival, Poland