Eva Jaroňová
Eva v roce 2012 absolvovala Fakultu výtvarných umění
v Brně, ateliér Environment pod vedením ak. mal.
Vladimíra Merty a MgA. Barbory Klímové. Zúčastnila se
také zahraničních stáží na Islandu a studijního pobytu na
Akademii výtvarných umění ve Varšavě. V současné době
působí jako ilustrátorka (časopisy Živel, Čilichilli, FÚD, server
Artmap, nakladatelství Tribun aj.) a věnuje se také hudebním    
projektům (např. No Fun at All in the House of Dolls). Pracuje
nejčastěji s malbou, risografií, či instalacemi propojujícími
ilustraci a textil. Vytváří také autorské grafiky, komiksy a
vydala autorskou knihu Škůdci.

Její tvorba je známá především díky osobitým ilustracím,
které jsou barvitým mixem odkazů na společenské problémy,
klišé, boj dobra a zla i lidskou psychiku. Hrdinové, či spíše
oběti, jejích ilustrací se pohybují v hřištích plných černého
humoru, jež jsou vystavěna na odkazech k popkultuře,
dětství i feminismu. V bizarních kompozicích autorka až
komiksovým způsobem rozehrává příběhy postav i jejich
konce - melancholické a znepokojivě familiární.


Vybrané výstavy:

2020

Myceliem, Off Format, Brno
Too Hot, Meetfactory, Galerie Kostka, Praha (solo)
Beznadějné vyhlídky, Ponava, Brno (solo) 

2019
Bartr, Patyolat // PRÓBAüzem, Budapest, Maďarsko
Fanzineist Vienna, zinefest and exhibition, Nordbahnhalle, Vienna, Rakousko
Výjevy ze života světice, Jihlava (skupinová výstava)

2018
Fetiše súčasnosti, Nitra, SK (skupinová výstava)
Lustr, festival ilustrace, Praha

2017
Skrytá místa, komiksové sympozium, Klatovy-Klenová
Lustr, festival ilustrace, Praha
Fyzkultura, Galerie Sklepní scéna, Brno

2016
EmoXIcon, Galerie Evoluční, Praha (s Martinem Cábem)
Lustr, festival ilustrace, Praha
Loneliness Happiness vol. 2, s Danielem Mailingem, festival
Scénická žatva, Martin, SK
Hala Merina, audiovizuální performance, Trenčín, Slovensko
Besídka, Galerie Monomach, Brno (s Anetou Willertovou)
Kresby, Gallerie 13, Ostrava

2015
Loneliness, Hapiness, Galerie ART, Brno (s Danielem Majlingem)
Litr, trh nezávislých vydavatelství, W7, Olomouc (skupinová výstava)
Duck Fair, Avoid, Prague (festival performance)
Kopřivy, Industra, Brno (kurátorský projekt Jana Karpíška)
A ty kosti zpívají..., Galerie0 Dé, Olomouc (pojízdná výstava v tramvaji)
Na Hranici, výstava česko-německého sympozia, Galerie
Školská 28, Praha

2014
Swampland, Galerie Pussa, Pardubice (solo)
Creepy Crawlies, Galerie Mladých, Brno (samostatná výstava)

2013
Zůstaneš tu sama, v posteli posypaný kytičkama, s P. Kantorovou, TIC, Brno
Galerie Myšina, výstava absolventů FaVU, Brno
Paula & Emily Show, s P. Kantorovou, Galerie Jeptiška, Olomouc
Chata, výstava skupiny ◊>≈, 3X3 Gallery, Liberec
Nevím jak dál, Galerie Díra, Školská, Praha (samostatná výstava)
JHB Foundation Royale, soundart house project, Brusel
(video „Vozíčkář“)


Web: https://origoo.cz/cs/authors/eva-jaronova
IG:  @eva.jaronova

Eva graduated from the Faculty of Fine Arts in Brno in
2012, the Environment Studio under the guidance of ac.
mal. Vladimír Merta and MgA. Barbora Klímová. She also
took part in an internship abroad in Iceland and a study
stay at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She currently
works as an illustrator (magazines Živel, Čilichilli, FÚD, the
Artmap server, the Tribun publishing house, etc.) and she
is also involved in music projects (eg No Fun at All in the
House of Dolls). She works mainly with painting, risography,
or installations connecting illustrations and textiles. She
also creates original graphics, comics and has published an
author’s book Pests.
Her work is known mainly for its illustrations, which are a
colorful mix of links to social problems, clichés, the struggle
of good and evil and the human psyche. The heroes, or
rather the victims, of her illustrations move in playgrounds
full of black humor, which are built on references to pop
culture, childhood and feminism. In bizarre compositions,
the author tells stories based on their end in a comic way -
melancholic and disturbingly familiar.


Selected exhibitions:

2020
Myceliem, Off Format, Brno
Too Hot, Meetfactory, Galerie Kostka, Prague (solo)
Hopeless prospects, Ponava, Brno (solo)

2019
Bartr, Patyolat // PRÓBAüzem, Budapest, HU
Fanzineist Vienna, zinefest and exhibition, Nordbahnhalle,
Vienna, AT
Scenes from the Life of a Saint, Oblastní galerie Vysočiny v
Jihlavě

2018
The Fetishes of Today, Nitra, SK (group exhibition)
Lustr, illustration festival, Prague

2017
Hidden Places, comic symposium, Klatovy-Klenová
Lustr, illustration festival, Prague
Fyzkultura, Galerie Sklepní scéna, Brno

2016
EmoXIcon, Galerie Evoluční, Prague (with Martin Cáb)
Lustr, illustration festival, Prague
Loneliness Happiness vol. 2, with Daniel Maijling, festival
Scénická žatva, Martin, SK
Hala Merina, audiovisual performance, Trenčín, SK
Besídka, Galerie Monomach, Brno (with Aneta Willert)
Kresby, Gallerie 13, Ostrava

2015
Loneliness, Hapiness, Galerie ART, Brno (with Daniel Majling)
Litr, trh nezávislých vydavatelství, W7, Olomouc (group exhibition)
Duck Fair, Avoid, Prague (festival performance)
Nettles, Industra, Brno (curatorial project of Jan Karpíšek)
And the bones sing..., Galerie0 Dé, Olomouc (mobile exhibition in tram)
Na Hranici, exhibition of the Czech-German symposium, Galerie
Školská 28, Prague

2014
Swampland, Galerie Pussa, Pardubice (solo exhibition)
Creepy Crawlies, Galerie Mladých, Brno (solo exhibition)

2013
You will be left alone, in bed sprinkled with flowers, with P. Kantor, TIC, Brno
Galerie Myšina, exhibition of graduates, FaVU, Brno
Paula & Emily Show, with P. Kantor, Galerie Jeptiška, Olomouc
Chata, exhibiton og the group ◊>≈, 3X3 Gallery, Liberec
I don’t know how to keep going, Galerie Díra, Školská, Prague (solo exhibition)
JHB Foundation Royale, soundart house project, Brussels
(video „Vozíčkář“)


Web: https://origoo.cz/cs/authors/eva-jaronova
IG:  @eva.jaronova