Ester Tajrychová
Ester Tajrychová vystudovala Ilustraci a grafiku na Fakultě
designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Ve volné tvorbě
se věnuje výrobě razítek a práci s papírem na všechny
způsoby, často v kombinaci s různými grafickými technikami
(v poslední době je to nejčastěji litografie).
Nejvíce ji ve volné tvorbě a životě pálí téma našeho vztahu k
planetě a prostředí, ve kterém žijeme.
Aventuriers
V sérii letních pohlednic pro Artmat autorka navázala na
starší soubor ilustrací věnovaný dobrodruhům malým
i menším. Léto je období smělé a ideální na výlety do
vzdálených končin, neměli bychom ale zapomínat na to, že
není tak podstatné, jak daleko cestujeme, ale spíše co si
“neseme s sebou“ a jak dobře se díváme kolem sebe. Pak
i známá krajina může stále těšit a překvapovat. A hvězdy
se nikdy neomrzí. Ať jdete kamkoli, nezapomeňte kuráž a
zvědavost.


Vzdělání:

2014–2017
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni - Ilustrace a Grafika

2015/2016
Studium na ESAD Orléans, Francie
Program Erasmus+, Freemovers

2011–2014
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni, Mediální a didaktická
ilustrace (BcA.)

2008–2011
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Filologie – Cizí jazyky pro komerční praxi


Pracovní zkušenosti:

2020 Ilustrace knih:
ČZU 77x jinak
Pohádky Z chlupaté deky – zatím nevydané
Spolupráce – Frame festival, Klimatická žaloba, Sametové
posvícení

2019 výtvarné zpracování masek pro Extinction Rebellion
Sametové posvícení

červen 2018–červenec 2018 Umělecká residence
Ilustrace a workshopy na téma básní J.J. Zmaje
OPEN A.i.R. Artist in Residence (DEPO 2015),
Plants AiR (Novi Sad 2021)
Novi Sad, Srbsko

Květen–září 2017 Školení a tvorba materiálu pro „brain-
friendly“ vzdělávání
Malovaná – Milovaná abeceda
Erasmus+ Strategic Partnership, Wiednitz, Německo
2017 Ilustrace pro 5. díl učebnice hodnotového vzdělávání
„My jsme svět“, Škola Cyril Mooney

Výstavy

Kolektivní:

Grafika roku 2020
Sametka, Galerie Pod Kamennou žábou, České Budějovice
(2019)

Samostatné:
Kdyby pandy mohly volit, nevolily by (Ježkovy voči, Praha,
2019)
Nezlob (Plzeň, 2017)
Ester Tajrychová studied Illustration and Graphics at the
Ladislav Sutnar Faculty of design and art in Pilsen. Her work
is dedicated to creation of stamps and work with paper in
all possible ways, often combined with various graphic
techniques – recently it is most often lithography. The theme,
she most often deals with in her artworks and also in life, is
the planet and the environment in which we live.
Adventurers
For Artmat Ester created limited edition of four summer
postcards for Artmat, in which she followed up on an older
set of illustrations dedicated to little adventurers. Summer
is a bold period and ideal for trips to distant places, but we
should not forget that it doesn’t matter how far we travel,
but rather what we “carry with us” and how well can we
look around. Then, even the well known landscape can still
surprise us and brings the joy. And we will be never tired
of the stars. Wherever you go, don’t forget the courage and
curiosity.


Education:

2014–2017
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art
University of West Bohemia in Pilsen - Illustrations and Graphics

2015/2016
Studied at ESAD Orléans, France
Erasmus + program, Freemovers

2011–2014
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art
University of West Bohemia in Pilsen Media and didactic
illustration (BcA.)

2008–2011
Faculty of Arts, University of West Bohemia in Pilsen
Philology - Foreign languages for commercial practice


Work experience:

2020 Illustration of books:
CULS 77x different
Fairy tales From a furry blanket - not yet released
Collaboration - Frame festival, Climate action, Velvet Sanctification

2019 artistic processing of masks for Extinction Rebellio Velvet lighting

June 2018 – July 2018 Art Residence
Illustrations and workshops on the topic of poems by J.J. Zmaje
OPEN A.i.R. Artist in Residence (DEPO 2015)
Plants AiR (Novi Sad 2021), Novi Sad, Serbia

May – September 2017 - Training and creation of material for
friendly education
Painted - Beloved alphabet
Erasmus + Strategic Partnership, Wiednitz, Germany
2017 Illustration for the 5th part of the textbook of value education
“We are the world,” Cyril Mooney School


Exhibitions

Collective:
Graphics of 2020
Velvet, Pod Kamennou žábou Gallery, České Budějovice
(2019)

Solo:
If pandas could vote, they would not vote (Ježek’s, Prague,
2019)
Nezlob (Pilsen, 2017)