Barbora Žižková 
Ilustrátorka Barbora Žižková alias neobara se ve své volné tvorbě zaměřuje především na cestopisnou knižní ilustraci. Ilustrovala například knihu Letuška z Economy od Petry Jirglová (2019), Stopařova průvodce zeměkoulí od Slávka Krále (2020) či Mexikopedii Evy Kubátové (2020). Inspiraci většinou čerpá z příběhů o cestách knižních autorů, ale i ze svých vlastních cestovatelských zážitků, neboť vedle ilustrování patří k Barbořiným vášním i cestování samotné. Mezi její oblíbené destinace a výtvarné inspirace se řadí Japonsko i další asijské země, kde ji oslovuje především lokální kultura a estetika. Její zájem o asijskou kulturu se rozhořel především v roce 2018, během něhož Barbora pracovala na výtvarných dobrovolnických projektech v Thajsku a Japonsku.


Spojení cestování a ilustrace se chce autorka věnovat i nadále, a to nejen prostřednictvím práce na dalších cestopisných publikacích, ale i v rámci přípravy vlastního kreativního cestopisného průvodce o Japonsku a japonské kultuře. “Japonsko je pro mě těžištěm zájmů už od samého začátku. Věnuji se zkoumání významu estetických a kulturních fenoménů a moc ráda bych všechny tyto znalosti předala lidem, které Japonsko přitahuje stejně jako mě.”


Při tvorbě knižních ilustrací pracuje Barbora ráda v úzkém spojení s autory, přičemž klade důraz na autorův příběh, jeho pocity a emoce, ze kterých její ilustrace vychází. Čtenářům se snaží zprostředkovat dojem, náladu a atmosféru daného místa nebo příběhu právě tak, jak ji vnímá sám autor.


Vzdělání:

2013–2016   umělecká VOŠ Václav Hollar, obor interaktivní grafika

2008–2012   střední škola Michael s.r.o, obor grafika


Publikace

⭢  2021  ilustrace cestopisu "Japonský občasník"

⭢  2020  ilustrace cestopisu "Bílý Afričan"

              ilustrace průvodce "Mexikopedie"

              obálka knihy "Děti kreslí básničky!

              ilustrace cestopisu "Stopařův průvodce zeměkoulí"

              ilustrace průvodce "Do světa bez cestovky"

⭢ 2019   ilustrace cestopisu" Americká sprcha"

              ilustrace cestopisu "Letuška z economy"

              Kuchařka "Srdcem v kuchyni"

Časopisy

⭢  2021 ilustrace do časopisu Nový prostorVýstavy

⭢ 2021 výstava na ilustrátorském festivalu LUSTR

⭢ 2020 solo výstava v galerii ARTRAFIKA

⭢ 2019 výstava na festivalu ilustrace ARTRAFIKA - cena 1. místo

⭢ 2017 výstava v papírnictví Kaš Mi Daš

⭢ 2016 výstava v Cross Clubu s Free Art Friday Praha

            výstava absolvenské práce na lodi Cargo GalleryWeb: www.neobara.com
IG: @neobara
FB:  NeoBara

The illustrator Barbora Žižková alias neobara focuses in her freelance work mainly on illustration of travel books. She illustrated, for example, the book Letuška z Economy (2019) from Petra Jirglová, Hitchhiker's guide to the globe (2020) from Slávek Král or Mexikopedie by Eva Kubátová (2020). She mostly draws inspiration from the writer's travel stories, but also from her own travel experiences, because in addition to illustrating, Barbora's passion is to travel. Her favorite destinations and artistic inspirations include Japan and other Asian countries, where she is mainly attracted by the local diverse culture and aesthetics. Her interest in Asian culture began in 2018, when Barbora worked on art voluntary projects in Thailand and Japan.


The author wants to continue to combine travel and illustration, not only by working on other travel publications, but also by preparing her own creative travel guide about Japan and Japanese culture. "Japan has been a focus of interest for me from the very beginning. I study the significance of aesthetic and cultural phenomena, and I would very much like to pass on all this knowledge to people who are as attracted to Japan as I am.”


Barbora enjoys working closely with the authors. In creating book illustrations she prefers the author's story, his/her feelings and emotions on which Barbora's illustration is based. It tries to convey the impression, mood and atmosphere of a given place or story just as the author himself perceives it.


Education:

2013–2016 art college Václav Hollar, field of interactive graphics

2008–2012 secondary school Michael s.r.o, field of graphics


Books

⭢ 2021 illustration of the travelogue "Japanese periodical"

⭢ 2020 illustration of the travelogue "White African"

              illustration of the guide "Mexico Medicine"

              cover of the book "Children draw poems!

              illustration of the travelogue "Hitchhiker's Guide to the Globe"

              illustration of the guide "To the world without a travel"

⭢ 2019  illustration of the travelogue "American Shower"

              illustration of the travelogue "Stewardess from economy"

              Cookbook "Heart in the kitchen"

Magazines

⭢  2021 illustrations for the magazine Nový prostorExhibitions

⭢ 2021 exhibition at the LUSTR illustration festival

⭢ 2020 solo exhibition in the ARTRAFIKA gallery

⭢ 2019 exhibition at the illustration festival ARTRAFIKA - prize 1st place

⭢ 2017 exhibition in stationery Kaš Mi Daš

⭢ 2016 exhibition in Cross Club with Free Art Friday Prague

            exhibition of graduate work on the ship Cargo Gallery

Web: www.neobara.com
IG: @neobara
FB: NeoBara