Andrea Šafaříková


Andrea je absolventkou Akademie umění v Banské Bystrici a Akademie výtvarných umění v Praze i členkou Asociace slovenských ilustrátorů. Ve své tvorbě se zabývá klasickými grafickými technikami, digitální ilustrací i kresbou. Její ilustrace se objevily například v časopisu Soffa, Láv, ilustrovala také pro Ambiente nebo Albatros Media. Spolupracovala na projektu Eterle pro Dolce Vita, ilustrovala výběr designových předmětů nominovaných autorů na Czech Grand Design a její práce jsou zastoupeny ve sbírkách centra KADS v New Yorku. Je spoluzakladatelkou ateliéru Kreslírna, který spolu s Žanetou Švidroňovou založily v roce 2014. Ateliér nabízí nejen kurzy kresby, malby a grafických technik, ale také přípravu k talentovým zkouškám.

V tvorbě Andrei můžeme pozorovat typickou jemnou kresebnou linku a pastelové barvy, které často vyplňují geometrické prvky zasazené do snového, či surreálného prostředí nebo prostoru. Právě téma prostoru a architektury se v dílech autorky objevuje opakovaně - mezi její inspirace patří například interiéry sběratelů umění, které nacházela ve starých časopisech, ale i japonská architektura a modernistické americké vily. Prostor vnímá také metaforicky. Zkoumá prostory mysli, asociace a významy nabízí k prozkoumání.

Pro Artmat vybrala Andrea ze svého skicáře čtyři kresby, které digitálně zpracovala. Ty tvoří sérii, ve které můžeme číst různé pocity a stavy mysli: hněv, přijetí, hyperakci nebo hledaní ve tmě. Interpretace jsou otevřeny. Nehledě na „pozitivitu“ nebo „negativitu“ pocitu jsou všechny náměty zpracovány v zábavné zkratce: výbuch sopky, vícero končetin, tančící králík, polibek. Série je tak tancem emocí, které se Andrea snaží v této specifické době v sobě i okolí pozorovat.

Vzdělání:

2011-2012
Akademie umění,Slovenská republika  /Mgr.art./

2006-2010
Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér grafiky I./ škola Jiřího Lindovského

2006-2010
Akademie umění,Slovenská republika, /Bc./


Výstavy:

2019

LUSTR illustration festival, Praha
Ilustrace do Hradce! Fox Gallery, Hradec Králové
Artiséme, charitativní aukce a výstava pro časopis Dolce Vita & Eterle, Praha

2018
Designblok, prezentace v spolupráci s časopisem Dolce Vita & Eterle, Praha, Česká republika
LUSTR festival ilustrace, Praha

2017
Jubilejní XV. Trienále Ex libris, Libeňský zámek, Praha
XV. Trienále Ex libris, Chrudim

2016
Výstava grafiky, Café Lajka, Praha

2015
Young Art Show, Piešťany, Slovenská republika
Samorosti,Experimentální prostor Nod, Praha
Tisk_tah_plocha, Lajka, Praha
Soudobá grafika ex libris, Galerie Vinohradská, Český rozhlas, Praha
Výstava ateliéru Kreslírna, Potrvá, Praha

2014
CPC 2014, BBLA Gallery, Bohemian National Hall, New York, USA
Young Art Show, Slovensko
Trienále českého ex libris, Chrudim
Samorosti, Experimentální prostor Nod-Roxy, Praha

2013
Clear Lake, University of Houston, USA
17th International Print Biennial, City Art Gallery Varna, Bulharsko
Young Art Show, Piešťany
TheArt, výstava studentů a lektorů ateliéru Malování a kreslení, Praha
Andrea is a graduate of the Academy of Arts in Banská Bystrica and the Academy of Fine Arts in Prague, a member of the Association of Slovak Illustrators. In her work she deals with classical graphic techniques, digital illustration and drawing. Her illustrations have appeared, for example, in the magazine Soffa, Láv, and she has also illustrated for Ambiente and Albatros Media. She collaborated on the Eterle project for Dolce Vita, illustrated a selection of design objects nominated by authors at the Czech Grand Design, and her works are represented in the collections of the KADS Center in New York. She is the co-founder of the Kreslírna studio, which she founded together with Žaneta Švidroňová in 2014. The studio offers not only courses in drawing, painting and graphic techniques, but also preparation for talent exams.

In Andrea's work we can observe a typical fine line of drawing and pastel colors, which often fill geometric elements set in a dreamy or surreal environment or space. It is the theme of space and architecture that appears repeatedly in the author's works - her inspirations include, for example, the interiors of art collectors, which she found in old magazines, as well as Japanese architecture and modernist American villas. She also perceives space metaphorically, explores the spaces of mind and associations - meanings are then offered to explore.

For Artmat, Andrea selected four drawings from her sketchbook, which she digitally processed. These form a series in which we can read different feelings and states of mind: anger, acceptance, hyperaction, or searching in the dark. Interpretations are open. Regardless of the "positivity" or "negativity" of the feeling, all the themes are processed in an amusing summary: a volcano eruption, several limbs, a dancing rabbit, a kiss. The series is thus a dance of emotions that Andrea tries to observe in herself and the surroundings at this specific time.


Education:

2011-2012
Akademie umění,Slovenská republika  /Mgr.art./

2006-2010
Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér grafiky I./ škola Jiřího Lindovského

2006-2010
Akademie umění,Slovenská republika, /Bc./


Exhibitions:

2019
LUSTR illustration festival, Prague
Ilustrace do Hradce! Fox Gallery, Hradec Králové
Artiséme, charity auction and exhibition for Dolce Vita magazine & Eterle, Prague

2018
Designblok, presentation in cooperation with the magazine Dolce Vita & Eterle, Prague
LUSTR illustration festival, Prague

2017
Jubilee XV. Triennial Ex libris, Libeňský zámek, Prague
XV. Triennial Ex libris, Chrudim

2016
Exhibition of graphics, Café Lajka, Prague

2015
Young Art Show, Piešťany, Slovakia
Samorosti, Experimental space Nod, Prague
Tisk_tah_plocha, Lajka, Prague
Contemporary graphics ex libris, Galerie Vinohradská, Czech Radio, Prague
Exhibition of the atelier Kreslírna, Potrvá, Prague

2014
CPC 2014, BBLA Gallery, Bohemian National Hall, New York, USA
Young Art Show, Slovakia
Triennial of the czech ex libris, Chrudim
Samorosti, Experimental space Nod-Roxy, Prague

2013
Clear Lake, University of Houston, USA
17th International Print Biennial, City Art Gallery Varna, Bulgaria
Young Art Show, Piešťany, Slovakia
TheArt, exhibition of students and lecturers of the Painting and Drawing studio, Prague