Anastasia Stročkova

Absolventka UMPRUM (2017) Anastasia Stročkova vytváří konceptuální ilustraci užitou pro velkou škálu projektů. Působí na poli tištěné i digitální ilustrace, od novinové a časopisecké tvorby, dětských knih, beletristických obálek, až po tvorbu vizuálních stylů. Mezi úspěchy Anastasie patří například prestižní výběr na Bologna Children Book Fair. Spolupracuje s nakladatelstvími Albatros, Běžíliška, Argo nebo 65. Pole.

Ve volném čase vytváří série autorských ilustrací, kde ji nejvíce baví ilustrátorská zkratka -  kombinování významů a stavění vlastního jeviště kde se odehrává děj. Baví ji překládat nápady a významy do obrazového esperanta. Anastasia tak využívá ilustraci k tvorbě nového světa. Zviditelňuje své představy, přičemž diváka vtáhne do nadpozemského prostoru, kde vše je možné a reálné - stejně, jako na třech ilustracích vytvořených pro Artmat.

1. Potřeba zážitků. Představa budoucnosti, kde si lidé budou užívat taktility a "staromilských" požitků převážně virtuálně a pak se vracet do racionální, komfortně nastavené, flexibilní přítomnosti. Nezažijete průvan, sluneční "prasátka", vylitou kávu, zpožděnou tramvaj, hluk od sousedů.

2. Racionalizace rozmaru navzdory.

3. Zahřejte sněhuláka. Křehká rovnováha mezi touhou ledovce po plnějším životě a ztrácením své původní formy vlivem kontaktu s obydleným ostrovem.Vzdělání:

2013-2017
Atelier ilustrace a grafiky UMPRUM

2016-2017
Atelier filmové a televizní grafiky UMPRUM

2015
stáž v ateliéru Georga Barbera, Burg Gebichenstein Kunsthochschule Halle

2010-2013
Atelier Mediální a didaktické ilustrace, Fakulta Ladislava SutnaraVýstavy:

2020 Samostatná výstava, Impact Hub Praha

2018 Samostatná výstava "Mysl Pudla bloudí a čeká na." v Moving Station, Plzeň

2017 "Výstava pro introverty" s Lucií Jestřábíkovou

2016, 2017 Scenografie na Festivalu Sinking Songs

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Lustr festival v Praze

2015 Městosvět, Villa Pélle

2014-2015 Bologna Children Book Fair, výstava vybraných ilustrátorů na festivalu BCBF v Bologni a dále Itabashi Art Museum (Tokio), Otani Memorial Art Museum (Hyogo), Ishikawa

Nanao Art Museum (Ishikawa), Nagashima Museum (Kagoshima)

2014 Figurama
A graduate of the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (2017) Anastasia Stročkova creates a conceptual illustration used for a large range of projects. She works in the field of printed and digital illustration, from newspaper and magazine production, children's books, fiction covers, to the creation of visual styles. Anastasia's achievements include, for example, the prestigious selection at the Bologna Children Book Fair. She collaborates with Albatros, Běžíliška, Argo and 65. Pole publishing houses.


In her free time, she creates a series of author's illustrations, where she enjoys the illustrator's acronym the most - combining meanings and building her own stage where the story takes place. She enjoys translating ideas and meanings into pictorial Esperanto. Anastasia thus uses illustration to create a new world. She makes her ideas visible, drawing the viewer into an space out of this world, where everything is possible and real - just like in the three illustrations created for Artmat.


1. The need for experiences. An idea of the future, where people will enjoy tactility and "old-fashioned" pleasures mostly virtually and then return to a rational, comfortably set, flexible presence. You will not experience drafts, solar "piglets", spilled coffee, delayed tram, noise from neighbors.

2. Rationalization despite whim.

3. Warm up the snowman. A delicate balance between the glacier's desire for a fuller life and the loss of its original form due to contact with an inhabited island.Education:

2013-2017
Atelier of Illustration and Graphics UMPRUM

2016-2017
Atelier of Film and Television Graphics UMPRUM

2015
internship in the studio of Georg Barber, Burg Gebichenstein Kunsthochschule Halle

2010-2013
Atelier Media and Didactic Illustrations, Ladislav Sutnar Faculty


Exhibitions:

2020 Solo exhibition, Impact Hub Prague

2018 Solo exhibition "The Poodle's Mind Wanders and Waits for." in Moving Station, Pilsen

2017 "Exhibition for introverts" with Lucie Jestřábíková

2016, 2017 Scenography at the Sinking Songs Festival

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Chandelier festival in Prague

2015 Township, Villa Pélle

2014-2015 Bologna Children Book Fair, exhibition of selected illustrators at the BCBF festival in Bologna and the Itabashi Art Museum (Tokyo), Otani Memorial Art Museum (Hyogo), Ishikawa

Nanao Art Museum (Ishikawa), Nagashima Museum (Kagoshima)

2014 Figurama