Alexandra Štoplová

Alexandra vystudovala obor Užitá malba na střední škole v Prostějově a aktuálně studuje výtvarnou výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti se ale zabývá hlavně ilustrací, působí také v kreativním duu Trn v oku, které se zaměřuje na animaci. Ve své tvorbě rozvíjí především výrazný rukopis kombinující estetiku koláže, automatické kresby, počítačové grafiky i akvarelu. Její práce jsou ovlivněné snovými scénami, které jsou plné symbolů a opakujících se prvků.

Její ilustrace vypráví se zdánlivou naivitou příběhy z fantastických světů plných podivností, často se v nich objevují hybridní zvířata, či bytosti zasazené do absurdních výjevů. Jinak tomu není ani v cyklu šesti motivů Nebe, peklo, ráj, který vytvořila pro letní edici Artmatu.


Vzdělání:

2019 - současnost
Univerzita Palackého v Olomouci
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělání

2015 - 2019
Střední škola designu a módy, Prostějov
Užitá malba a design interiéru


Výstavy:

2019 Tutti Frutti, Rainbow Gallery, Prostějov
2019 Cafe Canall, Prostějov
Alexandra graduated in Applied Painting at the Secondary
School in Prostějov and is currently studying art education
at Palacký University in Olomouc. At present, however, she
mainly deals with illustration and also works in the creative
duo Trn v oku, which focuses mainly on animation. In her
work, she mainly develops a distinctive style combining the
aesthetics of collage, automatic drawing, computer graphics
and watercolor. Her works are influenced by dreamy scenes
that are full of symbols and repetitive elements.

Her illustrations tell with seeming naivety stories from
fantastic worlds full of strangeness, often featuring hybrid
animals or beings set in absurd scenes. It is no different in
the cycle of six motifs Heaven, Hell, Paradise, which she
created for the summer edition of Artmat.


Education:

2019 - present
Palacky University in Olomouc
Artistic work with a focus on education

2015 - 2019
High School of Design and Fashion, Prostějov
Used painting and interior design


Exhibitions:

2019 Tutti Frutti, Rainbow Gallery, Prostějov
2019 Cafe Canall, Prostejov